15.8.2019

Lupa loistaaKohta sinne taas pääsee, tervehtivät opiston vakio-opiskelijat toisiaan kesäkuussa!
Jo toukokuussa käy opistolla melkoinen kuhina; bitit viuhuu huminalla kun 5 000 ilmoittautumista kirjautuu ensimmäisen tunnin aikana tulevan talven kursseille. Opiskelijat jännittävät ehtivätkö ajoissa ja opettajat seuraavat kurssiensa täyttymistä. Konkarit tietävät olla ”sormi liipasimella” heti ilmoittautumisen alkaessa päästäkseen mukaan haluamaansa opetukseen. Niitä kursseja, joille on eniten kysyntää, pyrimme mahdollisuuksien mukaan järjestämään lisää lukuvuoden aikana.

Kuopion kansalaisopisto on todellakin oppimisen talo, sillä kansalaisopisto-opiskelu soveltuu kaikille iästä ja koulutustaustasta riippumatta. Mikä selittäisi kansalaisopisto-opiskelun suosion vuodesta toiseen? Onko se puhtaasti ihmisen halu oppia, sivistää itseään, haetaanko kursseilta elämän sisältöä, merkityksellisyyttä ja yhteisöllisyyttä vai kenties vielä jotain muuta?

Kansalaisopistoille tyypillisesti jokainen opiskelija tulee opiskelemaan omien tavoitteidensa ohjaamana. Yhtenä suosion selittävänä tekijänä pidämme pedagogiikkaa, joka perustuu positiivisuuteen. Korostamme myönteistä ja hyväksyvää ilmapiiriä sekä opiskelijan vahvuuksien tunnistamista. Myönteisillä tunteilla, optimistisuudella ja uteliaisuudella on oppimiseen suuri vaikutus. Myönteisten tunteiden vahvistaminen on opeteltavissa oleva taito aivan siinä missä neulominen, uuden kielen opiskelu tai tietokoneen käyttö. Tunteet ovat myös vahvasti sidoksissa fyysiseen terveyteen, luovuuteen ja oppimiseen, ongelmanratkaisukykyyn ja sosiaalisiin suhteisiin. Ne tuovat elämään merkityksellisyyttä ja iloa.

Jatkuva itseopiskelu on toki tärkeä osa työelämää ja ammatillista kehittymistä, mutta se voi olla myös virkistävä harrastus, vapaa-ajan aivojumppaa. Uusien asioiden opettelu ja uuden oppiminen luo hermosolujen välisiä yhteyksiä, jotka toistojen kautta vahvistuvat entisestään. Ne ovat myös tutkimusten mukaan vahvasti sidoksissa terveyteen ja ajattelun luovuuteen. Uusi harrastus opettaa myös hyvin, että kaikessa ei voi eikä tarvitse olla täydellinen. Riittää, kun yrittää ja oppii.

Kuopion kansalaisopiston uutena ainealueena 2019–2020 tarjontaan avautuu Terveys ja hyvinvointi. Tämä ainealue sisältää monipuolisen kattauksen terveyden ja hyvinvoinnin ympärille rakennettuja kursseja mm. aivoterveyteen ja muistiin liittyen. Myös maksuttomien yleisluentosarjojen kattaus Puistokartanossa on tänä vuonna monipuolinen ja suurinta osaa luennoista voi seurata myös etänä omalta kotikoneelta. Aivojen ja hyvinvoinnin näkökulmasta kiinnostavia luentoja ovat esim. Aivot, keho ja mieli työelämässä tai Elämäniloa ja terveyttä metsäluonnosta.

Lukuvuoden 2019–2020 teemaksi olemme valinneet erityisesti henkistä hyvinvointia vahvistavan ajatuksen: Lupa loistaa, sillä olemme kaikki eri tavoin upeita! Positiivisen pedagogiikan avulla pyrimme houkuttelemaan toisissamme olevat erinomaisuudet esiin, yhdessä. Tällä teemalla haluamme myös viestiä kuinka aineettomiin asioihin keskittyvä elämänlaadun kohentaminen parantaa elämään tyytyväisyyttä ja lisää kokemusta oman elämän merkityksellisyydestä. Kestävä hyvinvointi on meillä täällä Hyvän elämän pääkaupungissa, Kuopiossa, erityisen tärkeää.  Tämän kurssitarjonnan kautta haluamme antaa kaikille kuntalaisille mahdollisuuden elää hyvää elämää, tervetuloa opiskelemaan!

Löytyisikö uudesta opinto-oppaastamme joku kurssi, jolla juuri Sinä voisit loistaa?


Teksti: rehtori Kirsti Turunen
Kuopion kansalaisopisto

3.6.2019

Seniorit voimavaraksi –hankkeen tuloksia


Hankkeen taustaa
Kuopion kansalaisopiston koordinoima ja Opetushallituksen rahoittama vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämishanke Seniorit voimavaraksi päättyi vuoden 2018 lopussa. Hanke toteutettiin yhteistyössä Pieksämäen seutuopiston kanssa ja paikallisina yhteistyökumppaneina olivat mm. Kuopion kaupungin hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen ja vanhuspalveluiden toimijat, SPR Kuopio ystävätoiminta, Seniorien ATK-yhdistys Savonetti ry, Pohjois-Savon omaishoitajat ry, Kuopion lyseon lukio ja Pohjois-Savon muisti ry. Hankkeen avulla pyrittiin kehittämään kansalaisopistojen senioripedagogiikkaa ja vastaamaan lisääntyvän ikääntyneen väestön tarpeisiin. Hankkeessa haluttiin mahdollistaa aktiivinen elämäntapa yhä suuremmalle joukolle ikääntyvää väestöä ottamalla kohderyhmä huomioon jo toiminnan suunnitteluvaiheessa sekä hyödyntämällä digitalisaation mukanaan tuomia mahdollisuuksia opetuksessa.

Monialaista yhteistyötä
Hankkeessa pystyttiin lisäämään ja selkiyttämään yhteistyötä kansalaisopistojen ja muiden alueen senioritoimijoiden välillä. Monialaisen yhteistyöverkoston avulla pystyttiin järjestämään yhteisiä tapahtumia, välttämään päällekkäisiä toimintoja ja tiedottamaan tapahtumista laajemmalle. Yhteistyöverkostot toimivat hankkeen aikana erittäin aktiivisesti ja niiden toimintaa on päätetty jatkaa hankkeen päättymisen jälkeenkin. Kuopiossa yhteistyöverkosto järjestää jatkossa yhteisiä kokouksia vähintään kerran vuodessa ja jatkaa hankkeen aikana aloitettujen yhteisten tapahtumien järjestämistä kaksi kertaa vuodessa. Yhteisiksi tapahtumiksi ovat vakiintuneet ainakin senioripäivä toukokuussa ja Mualiman navan  kierto –tapahtuma lokakuussa. Mualiman navan kierto järjestetään ensi vuonna myös Nilsiässä ja sitä pyritään laajentamaan myöhemmin myös muualle maaseudulle.

Mualiman navan kierto lokakuussa 2018
Asiakaslähtöistä palvelua
Hankkeessa kartoitettiin senioreille merkityksellisiä markkinointikanavia, jotta heille suunnattu tiedotus ja markkinointi saataisiin kohdennettua tehokkaammin. Kyselyn perusteella Kuopion kansalaisopistossa otettiin käyttöön senioreille kohdennettu painettu opas, joka on jaossa senioreille suunnatuissa tapahtumissa. Kansalaisopiston lisäksi myös yhteistyökumppanit ovat pystyneet hyödyntämään kyselyn tuloksia omassa markkinoinnissaan. Lisäksi kyselyn avulla saatiin tietoa, jonka avulla opisto pystyy tuottamaan senioreiden tarpeita vastaavia palveluja ja toimimaan entistä asiakaslähtöisemmin. Pieksämäellä on järjestetty miesten aamukahveja, joissa eri järjestöissä toimivat miehet ovat kertoneet, kuinka heidät parhaiten tavoitetaan ja aktivoidaan opiston toimintaan.

Henkilöstölle järjestettyjen koulutusten myötä opistojen henkilökunnan tietoisuus kohderyhmästä, sen tarpeista ja senioripedagogiikasta on lisääntynyt. Opistojen henkilökunnan kiinnostus senioripedagogiikkaan on kasvanut ja osa on jatkanut aiheen käsittelyä esim. omissa opinnoissaan tai opinnäytetöissään.  Senioripedagogiikka on nostettu yhdeksi opistojen painopistealueeksi ja Kuopion kansalaisopistoon on saatu uusi senioripedagogiikasta vastaava koulutussuunnittelija. Hän on toiminut tiiviissä yhteistyössä Seniorit voimavaraksi –hankkeen kanssa ja pystyy huomioimaan ja hyödyntämään hankkeessa hyväksi havaittuja käytäntöjä ja juurruttamaan niitä osaksi opiston normaalia toimintaa. 

Uusia toimintamuotoja
Hankkeen myötä opistoissa on pystytty kokeilemaan uusia toimintamuotoja esim. teknologiaa hyödyntäen. Kokeilujen perusteella yhteydet toimivat hyvin ja niitä voidaan seurata vaivattomasti eri tavoin: kansalaisopiston tai yhteistyökumppaneiden toimipisteissä kaupungissa ja maaseudulla, asukastuvilla tai kotona. Opistot ovat saaneet arvokasta kokemusta etälähetysten ja verkkokurssien suunnittelusta ja toteutuksesta, mikä lisää valmiuksia tuottaa vastaavanlaisia palveluja myös tulevaisuudessa. Hankkeessa aloitetun verkkomuistikoulun työstämistä jatketaan ja siitä pyritään saamaan opistojen kurssiohjelmaan sopiva kokonaisuus lähitulevaisuudessa. Verkkomuistikoulua pyritään hyödyntämään mahdollisimman laajasti myös yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Verkkomuistikoulun insertti

Jalkautumista ja aktivointia
Hankkeessa toteutettujen toimintojen avulla on saatu uusia opiskelijoita opistojen toimintaan ja pystytty tukemaan ja aktivoimaan erityisesti siirtymävaiheissa olevia ihmisiä järjestämällä mm. eläkevalmennusta ja omaishoitajille suunnattuja kursseja. Esim. yhteistyössä SPR:n kanssa järjestetyille ystäväkursseille on saatu enemmän osallistujia ja useampi kurssin osallistuja on tullut SPR:n toimintaan mukaan. Hankkeen aikana saatuja kokemuksia hyödynnetään kurssisuunnittelussa ja osa toimintamuodoista, esim. senioriluennot on saatu pysyväksi osaksi toimintaa. 

Opiskelijoiden osallistumista vähentäviä esteitä on pyritty poistamaan järjestämällä erilaisia matalan kynnyksen tilaisuuksia ja toimintamalleja, joissa on jalkauduttu mm. torille, muistiyhdistyksiin ja sairaaloihin. Jalkautumistyötä jatketaan ja kehitetään edelleen. Hankkeessa suoritettujen laitehankintojen avulla on pystytty parantamaan senioriopiskelijoiden oppimisympäristöjä. Oppimisympäristöjen parantuminen lisää positiivisia oppimiskokemuksia ja lisää kurssien viihtyvyyttä sekä mahdollisesti näkyy myös parempina oppimistuloksina.
Ukulelelähettiläät jalkautuneina muistiyhdistykseen
Seniorit asiantuntijoina
Seniorien osaamista on hyödynnetty käyttämällä heitä asiantuntijoina mm. luennoilla ja vertaisohjaajina kursseilla. Vanhusneuvostot ovat toimineet oman kohderyhmänsä asiantuntijoina kurssien ja tapahtumien suunnittelussa ja järjestämisessä sekä apuna viestinnässä ja tiedon välityksessä senioriväestölle. Yhteistyötä vanhusneuvostojen kanssa jatketaan hankkeen päättymisen jälkeenkin. Kuopion kansalaisopiston edustaja osallistuu säännöllisesti vanhusneuvoston kokouksiin ja vanhusneuvosto on sitoutunut olemaan mukana kansalaisopiston tulevissakin hankkeissa. Yhteistyö on aloitettu myös kuopiolaisten eläkeläisjärjestöjen yhteistyöverkoston kanssa.

Seniorit voimavaraksi -hanke on tukenut Kuopion kansalaisopiston pyrkimystä aktivoida ja osallistaa kaupunkilaisia toimimaan oman ja toistensa hyvinvoinnin edistäjinä kaupungin strategian mukaisesti. Hanke on tukenut hyvin myös Pieksämäen palvelujen ja vapaaehtoistoimijoiden yhteistä kumppanuustoimintaa, Kuopion kaupungin Voimaa Vanhuuteen ja Ikäystävällinen Kuopio ––ohjelmien työtä eli ikäihmisten toimintakyvyn tukemista. Toiminta on linkittynyt myös Vanhusneuvostojen toimintaan sekä Kuopiossa että Pieksämäellä. Hanke on omalta osaltaan ollut mukana lisäämässä senioripedagogiikan näkyvyyttä molempien kaupunkien tasolla. Näkyvyyden avulla on pystytty herättämään keskustelua ja vaikuttamaan senioreita koskeviin asenteisiin. 

Hanke on herättänyt laajaa kiinnostusta ja saanut erittäin positiivista palautetta sekä senioriväestön että yhteistyökumppaneiden keskuudessa. Hanketta on esitelty sekä paikallisesti että valtakunnallisesti erilaisissa tilaisuuksissa ja artikkeleissa. Se on ollut esillä posterin muodossa myös WHO:n Healthy Cities –verkoston konferenssissa Belfastissa syksyllä 2018.

Ikääntyneiden suhteellinen osuus väestöstä lisääntyy jatkuvasti. Hankkeen myötä on osoittautunut selväksi, että senioriväestölle kohdennetuille hankkeille on tarvetta ja niiden vaikutuksilla on suuri merkitys senioriväestön hyvinvointiin ja sitä kautta myös kansantalouteen.

Teksti: Marjo Markkanen, Kuopion kansalaisopisto